Regulamin sklepu internetowego TULSI

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy TULSI dostępny pod adresem www.tulsi.one, prowadzony jest przez:

Alicję Krusenstern prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:

Alicja Krusenstern “STERN”, ul. Zgoda 12 m 26 00-012 Warszawa

adres do korespondencji: TULSI, ul. Zgoda 12 m 26 00-012 Warszawa,

NIP 6711270317, REGON 141740704, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i jest skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców. Regulamin zawiera również zasady i tryb zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży z Klientem.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – Alicja Krusenstern prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:

Alicja Krusenstern “STERN”, ul. Zgoda 12 m 26 00-012 Warszawa, NIP 6711270317, REGON 141740704,

adres do korespondencji: Kąciku AjurwedyBabki 32, 61-160 Poznań,

 1. Klient – każdy podmiot lub osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu,

 2. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu/dokonująca zakupu w Sklepie bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,

 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu/dokonująca zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,

 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna będąca Przedsiębiorcą, korzystająca ze Sklepu/dokonująca zakupu w Sklepie, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, tj. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.tulsi.one

 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu,

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, którego złożenie (z obowiązkiem zapłaty) powoduje zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu (lub Produktów) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,

 9. Konto – konto założone przez Klienta w Sklepie w wyniku rejestracji dokonanej w Sklepie (w ramach świadczonej przez Sklep usługi Konta Klienta),

 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta,

 11. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

 12. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także gdzie istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów,

 13. Produkty – dostępne w Sklepie treści cyfrowe, takie jak e-booki, artykuły poradniki, kursy, szkolenia, itp. oraz wszelkie rzeczy ruchome oferowane przez sprzedawcę w ramach Sklepu, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu (lub Produktów) zawarta między Klientem a Sprzedawcą poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Zgoda 12 m 26 00-012 Warszawa

2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected].

3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach od 10.00 do 17.00.

§ 4

Wymogi techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania jego asortymentu i składania Zamówień niezbędne są:

 1. posiadanie urządzenia komputerowego posiadającego standardowy system operacyjny, dostęp do Internetu oraz aktualną standardową przeglądarkę internetową,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies w Sklepie oraz posiadanie aktualnego Javascript,

d) program do otwierania plików PDF (w celu odczytywania plików udostępnionych przez Sklep do pobrania w formacie PDF, np. niniejszego Regulaminu),

d) program do otwierania plików DOC lub podobnych (w celu odczytywania plików udostępnionych przez Sklep do pobrania w formacie DOC lub podobnych).

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane m.in. siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu lub bez zakładania Konta – konieczne jest wówczas podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli dotyczy), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży, podana będzie informacja o sposobie w jaki cena będzie obliczana, zaś jej konkretna wysokość podana zostanie w drodze kontaktu indywidualnego z Klientem (np. mailowo).

6. Gdy nie można ustalić wysokości ew. opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztów, na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży, podana będzie informacja o obowiązku ich uiszczenia, zaś ich konkretna wysokość podana zostanie w drodze kontaktu indywidualnego z Klientem (np. mailowo).

§ 6

Konto Klienta w Sklepie

 1. Konto Klienta stanowi dodatkową usługę dostępną w Sklepie, świadczoną przez Sprzedawcę na czas nieokreślony. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne.

 2. Konto Klienta przyspiesza proces składania Zamówień w Sklepie oraz umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji Sklepu, takich jak:

 • wgląd w historię złożonych zamówień (co najmniej 2 lata wstecz) oraz sprawdzenie statusu ich realizacji,

 • obserwowanie produktów dostępnych w Sklepie wybranych przez Klienta (lista życzeń),

 • dostęp do danych osobowych podanych przez Klienta.

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. W celu założenie Konta Klienta w naszym Sklepie, wymagamy podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, a w przypadku Przedsiębiorcy także dane firmy (nazwa, adres firmy i NIP). Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Dane podane na Koncie Klienta mogą być następnie (po zalogowaniu) wykorzystane przez Klienta w toku składania zamówień w naszym Sklepie, co zwykle przyspiesza proces składania zamówienia.

 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie wskazanego podczas rejestracji loginu i ustawionego przez Klienta hasła.

 3. W każdej chwili Klient może zrezygnować z usługi Konto Klienta korzystając z funkcji usunięcia konta dostępnej po zalogowaniu na Konto Klienta lub składając oświadczenie o rezygnacji mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji Sklepupodany na naszej stronie w zakładceKontakt. Można w tym celu skorzystać z formularza rezygnacji (dostępnego do pobrania na naszej stronie w zakładceDokumenty do pobrania), lecz nie jest to obowiązkowe.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu ,

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać go do Koszyka odpowiednim przyciskiem na stronie Produktu,

 3. wypełnić Formularz zamówienia, postępując zgodnie z instrukcjami w kolejnych krokach składania Zamówienia (wpisać odpowiednie dane Klienta, wybrać metodę płatności i dostawy itp.),

 4. kliknąć widoczny na końcu zamówienia przycisk składania zamówienia.

Ponadto należy opłacić Zamówienie w terminie określonym w Regulaminie.

§ 8

Oferowane formy dostawy i płatności

1. Dostępne formy płatności za Zamówienie (oraz ich ewentualny koszt) znajdziesz na naszej stronie w zakładce Dostawa i płatność oraz są widoczne w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostępne formy dostawy (odbioru) Zamówienia (oraz ich koszt) znajdziesz na naszej stronie w zakładce Dostawa i płatność oraz są widoczne w trakcie składania Zamówienia.

3. Wyboru metody dostawy i metody płatności dokonuje się w trakcie składania zamówienia.

4. W przypadku wyboru płatności wykorzystujących platformy płatności zewnętrznych operatorów płatności elektronicznych (płatność w formie przedpłaty) po naciśnięciu przycisku rozpoczęcia procedury zapłaty (dostępny bezpośrednio po złożeniu zamówienia) należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych.

5. Szczegółowe informacje na temat dostawy i płatności znajdują się na naszej stronie w zakładce Dostawa i płatność.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym – zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza mailowo (na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta) jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

3. W przypadku płatności w formie przedpłaty (np. płatność przelewem, płatność elektroniczna, płatność kartą płatniczą), Klient obowiązany jest do dokonania płatności w ciągu trzech dni od złożenia Zamówienia.

4. W razie niedokonania płatności za Zamówienie w powyższych terminach, Zamówienie zostanie anulowane i Umowa Sprzedaży uznana za rozwiązaną (brak płatności w terminie stanowi warunek rozwiązujący Umowy Sprzedaży).

5. Maksymalny czas dostawy Zamówienia wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. Zwykle ten czas jest krótszy i Produkty (linki do pobrania treści elektronicznych) są udostępniane przez Sprzedawcę w dniu opłacenia Zamówienia. Link do pobrania treści elektronicznych jest aktywny przez co najmniej 90 dni.

6. Początek biegu terminu dostawy Zamówienia do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania dokonanej przez Klienta płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Jeśli Klient jest:

 • Konsumentem,

 • Przedsiębiorcą na prawach konsumenta,

może on odstąpić od umowy sprzedaży produktu zawartej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji Sklepupodany na naszej stronie w zakładceKontakt. Można skorzystać z naszego wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępnego do pobrania na naszej stronie w zakładceDokumenty do pobrania), jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (a jeśli Produktem są treści cyfrowe, które są zapisane na nośniku materialnym – od dnia odbioru przesyłki przez Ciebie lub inną wskazaną przez Ciebie osobę). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, żeby Klient przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wysłał nam swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umowy:

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne,

 • świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy,

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.

 2. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem. Ponosi jednak bezpośrednie koszty zwrotu towaru (czyli musi we własnym zakresie dostarczyć do nas zwracany produkt i ponieść koszty zwrotu produktu w wybranej przez siebie formie).

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad i odpowiada wobec Klienta zgodnie z przepisami prawa (rękojmia za wady), jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Jeżeli Klient stwierdzi wadę w sprzedanym Produkcie, może zgłosić nam reklamację.

 2. Aby złożyć reklamację, należy skontaktować się z nami mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji Sklepupodany na naszej stroniew zakładceKontakt. Można skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia reklamacji (dostępnego do pobrania na naszej stronie w zakładceDokumenty do pobrania), jednak nie jest to obowiązkowe. Reklamowany Produkt należy do nas odesłać na następujący adres: , Tulsi, ul. Zgoda 12 m 26, 00-012 Warszawa.

 3. Szczegółowa procedura rozpatrywania reklamacji przez Sklep znajduje się na naszej stronie w zakładce Zwroty i reklamacje.

 4. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych.

 5. Sprzedawca nie udziela osobnej gwarancji na sprzedawane towary, jednak Klient ma prawo skorzystać z rękojmi za wady rzeczy na zasadach określonych w przepisach prawa (patrz informacje powyżej).

 6. Sklep nie świadczy tzw. usług posprzedażnych, chyba że coś innego wynikać będzie z osobnego regulaminu dla danej usługi posprzedażnej.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • przed sądami polubownymi (w szczególności przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej) – w tym celu konsument musi zgłosić do sądu polubownego wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym, przy czym udział Sklep w takim postępowaniu jest dobrowolny (zależy od wyrażenia przez niego zgody na udział w tym postępowaniu); postępowanie przed sądem polubownym jest zasadniczo bezpłatne, z wyjątkiem ponoszenia kosztów ewentualnej opinii rzeczoznawcy lub biegłego,

 • w drodze mediacji przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej – w tym celu konsument musi zgłosić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o mediację (możliwe jest również wszczęcie postępowania mediacyjnego z urzędu), przy czym udział Sklep w takim postępowaniu jest dobrowolny (zależy od wyrażenia przez niego zgody na udział w tym postępowaniu); postępowanie mediacyjne jest bezpłatne,

 • chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,

 • ponadto możliwe jest zwrócenie się z wnioskiem do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów o wystąpienie do przedsiębiorcy w sprawie ochrony praw i interesów konsumenta. W przypadku sporów transgranicznych w państwach należących do Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Islandii istnieją Europejskie Centra Konsumenckie (ECK), które udzielają pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych.

§ 13

Dane osobowe w Sklepie (Polityka prywatności), Cookies, Logi serwera

 1. Informacje dotyczące przetwarzania w Sklepie danych osobowych dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka prywatności.

 2. Aby ułatwić korzystanie ze strony internetowej www.tulsi.one,Sklep wykorzystuje technologię znaną jako cookies. Informacje dotyczące cookies dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka cookies.

 3. Do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową www.tulsi.one wykorzystywane są logi serwera. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające naszą stronę. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem naszą stroną. Informacje dotyczące logów serwera dostępne są na naszej stronie w zakładce Polityka cookies.

 4. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Możliwe zagrożenia z tym związane wskazane sąna naszej stronie w zakładcePolityka cookies. Sklep podejmuje odpowiednie działania w celu zminimalizowania tych ryzyk.

§ 14

Postepowanie reklamacyjne dot. usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej www.tulsi.one (np. Konto Klienta, Newsletter) należy składać mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji Sklepupodany na naszej stronie w zakładceKontakt.

 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko), dane niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji (np. adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu) oraz opisać na czym polegały nieprawidłowości dotyczące działania Sklepu/usług świadczonych drogą elektroniczną i wskazać oczekiwania co do sposobu realizacji reklamacji. Możesz skorzystać z formularza reklamacji (dostępnego do pobrania na naszej stronie w zakładceDokumenty do pobrania), lecz nie jest to obowiązkowe.

 3. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 15

Postanowienia końcowe dotyczące Konsumentów

Jeżeli Klient jest Konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa miejsca zwykłego pobytu Klienta. Ponadto, jeżeli przepisy te przewidują wyższy poziom ochrony konsumentów, niż wskazany w niniejszym Regulaminie, Strony obowiązują postanowienia wynikające z tych przepisów.

§ 16

Postanowienia końcowe dotyczące Przedsiębiorców na prawach konsumentów

 1. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa miejsca zwykłego pobytu Klienta. Ponadto, jeżeli przepisy bezwzględnie obowiązujące przewidują wyższy poziom ochrony Przedsiębiorców na prawach konsumentów, niż wskazany w niniejszym Regulaminie, Strony obowiązują postanowienia wynikające z tych przepisów.

 2. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumentów, Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych, odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody z tym związane lub wynikające z produktów oraz każdą inną odpowiedzialność, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie (z wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z przepisów bezwzględnie obowiązujących).

§ 16

Postanowienia końcowe dotyczące Przedsiębiorców innych niż Przedsiębiorcy na prawach konsumentów

 1. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą (innym niż Przedsiębiorca na prawach konsumentów) w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a sądami właściwymi do rozstrzygania sporów między stronami są sądy polskie (właściwe rzeczowo sądy powszechne w Poznaniu – dla dzielnicy Stare Miasto).

 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktów objętych zamówieniem przewoźnikowi, na Klienta (będącego Przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca na prawach konsumentów) przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z produktem/produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu/produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki przez przewoźnika ani za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu/produktów powstałe od przyjęcia go/ich do przewozu do wydania go/ich Klientowi przez przewoźnika.

 3. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami (innymi niż Przedsiębiorcy na prawach konsumentów), Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych, odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody z tym związane lub wynikające z produktów oraz każdą inną odpowiedzialność, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie (z wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z przepisów bezwzględnie obowiązujących między przedsiębiorcami). Sprzedawca ponosi wobec Klienta (nie będącego Konsumentem) odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie.

 4. W przypadku Klientów (niebędących Konsumentami) Sprzedawca może dokonać dowolnej zmiany Regulaminu w każdym czasie (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o stosowaniu i zmianie wzorców umownych).

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. Klient, korzystając ze Sklepu, zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. Wszelkie prawa do strony internetowej www.tulsi.one a w szczególności prawa autorskie do zawartości tej strony, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, filmów, grafik, znak towarowych, logo oraz innych treści i elementów, przysługują Sprzedawcy. W związku z powyższym zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej www.tulsi.onelub jej części bez zgody Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:

 • zmiany przepisów prawa konsumenckiego, zmiany bezwzględnie wiążących lub względnie wiążących (jeśli zmiana przepisów względnie wiążących nastąpiła na korzyść konsumenta) przepisów prawa dotyczących sprzedaży towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu lub usług świadczonych w ramach Sklepu drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej www.tulsi.one, znajdujących zastosowanie do stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub konieczności dostosowania regulaminu do tych przepisów,

 • jeśli konieczność dokonania zmiany regulaminu wynika z orzeczenia właściwego sądu lub organu,

 • w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za klauzulę niedozwoloną przez właściwy organ lub sąd,

 • w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za czyn nieuczciwej konkurencji lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów przez właściwy organ lub sąd,

 • w razie zmian technicznych i technologicznych na stronie www.tulsi.one, mających na celu zwłaszcza zwiększenie bezpieczeństwa korzystania ze strony (w szczególności w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z korzystaniem usług drogą elektroniczną), zwiększenie komfortu korzystania ze strony przez Klienta lub dodanie nowych funkcjonalności na stronie,

 • wprowadzania nowych usług na stronie www.tulsi.one

 1. W razie zmiany Regulaminu, Sklep opublikuje nowy Regulamin na stronie www.tulsi.onea ponadto poinformuje Klienta mailowo o dokonaniu zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Klienta, będącego Konsumentem (w szczególności zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla umów sprzedaży towarów zawartych przez Klienta, będącego Konsumentem i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu). W terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, Klient jest uprawniony do wypowiedzenia zawartej ze Sklepem umowy, której dotyczy zmiana Regulaminu (np. umowa dot. Konta Klienta). Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie złoży on (pisemnie lub mailowo) oświadczenia o braku akceptacji nowej treści Regulaminu. Brak akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Klienta danej umowy, łączącej go ze Sprzedawcą, której Regulamin uległ zmianie niezaakceptowanej przez Klienta.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Wersja regulaminu obowiązuje od dn. 01.01.2024 r. 

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJ